پشت بام های سفید در هندوستان برای مقابله با گرمایش جهانی

پشت بام های همسایه ها

به این منظور سه روش پیشنهاد شده است که عبارتند از : استفاده از رنگ هایی با بازتابش زیاد ، استفاده از کاشی های لعابدار و استفاده از پوشش آهکی . ( منبع )
سفید کردن پشت بام ها در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا جزو برنامه های زیست محیطی برای مقابله با گرمایش جهانی و صرفه جویی در مصرف انرژی قرار دارد.
در تصویر زیر که از اینجا گرفته شده است اثر سقف های سرد بر کاهش دما بخوبی نشان داده شده است .

White roof in India to fight global warming

/ 0 نظر / 12 بازدید