/ 1 نظر / 20 بازدید
کریم ادیب

سپهر گرامی سلام پیشنهاد بسیار بجا و ضروریست. امیدوارم شهرداریها در اینمورد اقدام عاجل بنمایند و ابتدا همانند گذشته از پاکتهای کاغذی استفاده بشود و رسانه های جمعی مردم را در استفاده از ظروف خانگی راهنمائی کنند.زیرا این موضوع بزرگترین آسیب زیست محیطی امروزه کشور شده است.