روزی برای عوام فریبی از نوع درختی!

این روز درختکاری و رفتار برخی ارگانهای دولتی و شهرداری در این روز و درخت هایی که در این روز کاشته می شود و طبیعتاً بعد از یکی دو هفته در اثر عدم مراقبت خشک می شوند مرا یاد برخی از مدعیان دین و دین داری می اندازد. همان ها که همه روزهای سال برای کسب ریالی بیشتر به هر کار نا ثوابی دست می زنند و از هیچ بدی و زشتی فرو گذار نیستند ولی در عوض یک یا چند روز از سال را لباس زهد می پوشند، نذری می دهند، ریخت و پاش آنچنانی می کنند و ...
حکایت شهرداری چی های ما نیز شبیه آن زاهدنمایان است. همه روزهای سال به فروش تراکم، قطع درختان قدیمی، تغییر کاربری بوستان ها و سیمانی کردن سیمای شهر مشغول هستند و در عوض در ایام درختکاری به توزیع نهال به شیوه های مختلف اقدام می کنند.
دست از جان درختان چند ده ساله شهر بردارید، این نهال ها ارزانی خودتان.

/ 1 نظر / 61 بازدید
پریسا

من همیشه ی سوال توی مغزم هست و هیچوقت جوابشو ندانستم.اونم چرا مسئولهای ما اینقد مخالف محیط زیست میراث فرهنگی و هر چیز خوب هستن،مگه وجود یک درخت نشانه غرب زدگیه.سگ داشتن غربزدگیه،البته من مخالفم ولی دیگه ب درختهای بیچاره چیکار دارن.الان از ی بچه کوچولو بپرسی درخت چ سودی برای ما. داره میدونه.