خودرو ها ما را خواهند خورد! خواهند کشت!

توجه کنید این اعداد برای خودروی کوچکی مثل پراید صندوق دار و بدون فاصله بین ماشین ها در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه آمار خودروهای عمومی از تاکسی تا اتوبوس و ماشین های پلیس و موتور سیکلت ها محاسبه نشده است.
وحشتناک است! اصفهان دارد خفه می شود! خیابان ها جایی برای خودروهای جدید ندارند. خودمان داریم خودمان را می کشیم. خودروهای شخصی متهم اصلی آلودگی هوا هستند و خود آلودگی هوا متهم اول بسیاری از امراض و بیماری ها. ضمن اینکه افزایش خودروها باعث افزایش خیابان سازی و گاهاً تبدیل فضای سبز به خیابان و پارکینگ می شود.
خودرو سازان داخلی به ساخت خودروهای بی کیفیت با سودهای کلان مشغول هستند. وارد کنندگان خودرو هم دنبال منافع شخصی خود هستند و شهرداری ها و پیمانکارانشان هم از خیابان و جاده سازی و تبدیل شهرها به کلافی از سیمان و خیابان ناراحت نیستند.

/ 1 نظر / 35 بازدید

برای هر خودرو 25 متر فضای پارک در نظر گرفته می شود . ضمن آنکه حدود 75 متر هم برخی منابع فضای حرکت ذکر کرده انئ. اصفهان بن بست خواهد شد.