از انجام رزمايش نظامي در پارك‌هاي ملي خودداري كنيد

فرمانده ستاد كل نيروهاي مسلح با صدور بخشنامه‌اي به قواي مسلح كشور اعلا‌م كرد:

از انجام رزمايش نظامي در پارك‌هاي ملي خودداري كنيد

روزنا- مژگان جمشیدی : هنوز 6 ماه از برگزاري رزمايش توسط يكي از ارگان‌هاي نظامي در حريم پارك ملي كوير و داخل ناحيه امن منطقه حفاظت‌شده كوير در 50 كيلومتري تهران نگذشته كه فرمانده ستاد كل نيروهاي مسلح كشور با ابلا‌غ بخشنامه‌اي، خطاب به تمامي قواي مسلح كشور برگزاري هرگونه مانور در مناطق حفاظت‌شده سازمان حفاظت محيط زيست و پارك‌هاي ملي را ممنوع اعلا‌م كرد.

سرلشكر فيروزآبادي‌با ابلا‌غ اين بخشنامه در تاريخ 13/9/86 با تاكيد بر ضرورت حفظ مناطق چهارگانه سازمان محيط زيست براي نسل‌هاي بعد، از قواي مسلح درخواست كرده چنانچه به هر دليلي پيش‌تر وارد مناطق حفاظت‌شده شده‌اند، با اعلا‌م موضوع به ستاد كل نيروهاي مسلح، چگونگي تخليه و خروج را از طريق اين ستاد پيگيري نمايند. خبر <كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران> در اين باره كه دو روز قبل روي خروجي سايت اين كانون منتشر شد هر‌چند كوتاه اما بسيار اميدوار‌كننده بود، از اين جهت كه بعد از اين ديگر امنيت و آرامش هيچ پناهگاه حيات وحش و هيچ پارك ملي‌اي تهديد نمي‌شود.

پارك ملي ناي‌بند،‌منطقه حفاظت‌شده دنا،‌پارك ملي خجير، ‌پارك ملي سرخه‌حصار،‌منطقه حفاظت‌شده جاجرود، ‌پارك ملي و منطقه حفاظت‌شده كوير و... همه اكوسيستم‌هاي بكري هستند كه در سال‌هاي گذشته بنا به ضرورت‌هاي خاص براي انجام رزمايش در اختيار نيروهاي مسلح كشور قرار گرفته بود، ‌در حالي كه هميشه اين پرسش اساسي مطرح بود كه آيا به‌راستي هيچ نقطه ديگري در اين كشور به‌جز مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست كه كانون‌هاي تنوع زيستي ايران به شمار مي‌روند، وجود نداشته كه هميشه زيستگاه امن وحوش به ميدان تير و مانور بدل شده است، آن هم در شرايطي كه تنها 7 درصد خاك كشور به عنوان مناطق تحت حفاظت در اختيار سازمان محيط زيست است و 93 درصد ديگر آزاد است؟! نتيجه اين اقدامات در سال‌هاي گذشته چيزي نبوده جز رانده‌شدن و مهاجرت گروهي گله‌هاي آهو و قوچ و ميش و كل و بز و گور‌خر به بيرون از مناطق و بعد هم شكار آنها. در برخي موارد هم لا‌شه جنين‌هايي روي زمين به‌جا مانده كه در اثر ترس و وحشت جانوران ماده سقط شده و از بين رفته‌اند و يا بعضا لا‌شه جانوراني كه اشتباها هدف گلوله يا خمپاره قرار گرفته‌اند و در اين گيرودار قرباني شده‌اند. ‌ به هر حال، اقدام طبيعت‌دوستانه فرماندهي ستاد كل نيروهاي مسلح كشور را كه با صدور بخشنامه‌اي اميدواركننده و در 4 بند خواستار ممانعت همه قواي مسلح از ورود به مناطق تحت حفاظت شده،‌در وهله نخست بايد به فال نيك گرفت و در شرايطي كه گاهي حتي بسياري از مسوولا‌ن ارشد كشور همچون معاون رئيس‌جمهور، <‌سياست‌هاي حفاظت از محيط زيست را توطئه غرب عليه دنياي اسلا‌م> مي‌دانند،‌چنين بخشنامه‌اي را به عنوان نقطه‌عطفي در آشتي بين نهادهاي نظامي با طبيعت به ثبت رساند.

دلا‌ور نجفي،‌معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست كه پيش از اين چندين بار با مسوولا‌ن ستاد كل نيروهاي مسلح وارد مذاكره شده با تاييد اين بخشنامه به خبرنگار اعتماد ملي گفت: <با توجه به اثرات مخربي كه رزمايش‌ها مي‌توانست براي زيستگاه‌ها به دنبال داشته باشد در مدت يك سال اخير جلسات متعددي با معاونت پشتيباني ستاد كل نيروهاي مسلح،‌سردار نقدي و نيز معاون اطلا‌عات و عمليات ستاد كل، ‌سردار شادماني داشتم و حتي با همراهي آقايان از بعضي از اين مناطق از جمله پارك ملي ناي‌بند در بوشهر و پارك ملي كوير بازديد هم كرديم كه خوشبختانه هر دوي آقايان ديدگاه خوبي نسبت به محيط زيست داشتند و حتي بارها خطاب به ارگان‌ها عتاب مي‌كردند كه چرا بدون مجوز و بدون رعايت ضوابط و مقررات وارد مناطق شدند و نتيجه اين پيگيري‌ها و مكاتبات خانم جوادي با فرماندهي ستاد كل منجر به صدور اين بخشنامه شد.>

دلا‌ور نجفي به بخشي از سخنان سردار نقدي اشاره مي‌كند كه گفته:‌ <همه اين ذرات بدون حكمت خلق نشدند حتي همان سوسك، ‌اين حقيقتا عالم هستي است و فقط آدم‌هاي ]...[ دست به تخريب آن مي‌زنند و اينكه گاهي بعضي از مسوولا‌ن اين مسائل را تمسخر مي‌كنند چيز غلطي است.>

گفتني است پيش از اين در تيرماه سال جاري هم بخشنامه ديگري توسط معاون اطلا‌عات و عمليات ستاد كل نيروهاي مسلح در چند بند صادر شده بود. وي در اين بخشنامه انجام رزمايش در محدوده پارك‌هاي ملي،‌ پناهگاه‌هاي حيات وحش و آثار طبيعي - ملي،‌قنوات و مسيل‌ها و حريم آثار تاريخي را به طور جدي ممنوع كرده و خواستار همكاري نيروهاي مسلح با سازمان محيط زيست شده بود. در عين حال اين بار فرماندهي ستاد كل نيروهاي مسلح با صدور بخشنامه‌اي جديد خطاب به نهادهاي نظامي و با ارسال يك حلقه لوح فشرده از اطلا‌عات مناطق چهارگانه سازمان محيط زيست به فرماندهان خود،‌ تاكيد كرده: 11- بعد از اين در انتخاب نقاط جديد استقرار يا رزمايش مقررات مربوطه به اين مناطق را جدا رعايت و از تعرض به آنها پرهيز شود. 2- چنانچه طرح‌هاي مصوب عمراني و پدافند غير‌عامل آن سازمان با مناطق مذكور تداخلي داشت پيش از هر اقدامي با گردش كار مستدل از اين ستاد كسب تكليف شود. 3- در مورد مناطق استقرار و مورد اختلا‌ف فعلي ضمن مذاكره و تفاهم سعي شود اختلا‌ف به حداقل كاهش يابد و در مواردي كه اختلا‌ف باقي است بدون تنش مسائل في‌مابين از طريق مراجع بالا‌تر حل و فصل شود. 4- حتي اگر در شرايط ويژه و ضرورت‌هاي پاسخگويي به تهديدها، ‌يگان‌ها مجبور به عبور و استقرار در اين مناطق هستند با اتخاذ تدابير ويژه ضايعات ناشي از اين حضور را به حداقل ممكن كاهش دهند و با سازمان محيط زيست در حفاظت از اين نقاط كه لا‌زمه زندگي سالم نسل‌هاي آينده كشور است همكاري نماييد.>

پادگان‌ها در مناطق همچنان پابرجاست

پرسش بعدي خبرنگار اعتماد ملي از معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست اين بود كه مطابق با اين دستورالعمل جديد آيا بعد از اين در هيچيك از مناطق تحت حفاظت محيط زيست مانوري برگزار نخواهد شد؟‌و ديگر اينكه تكليف پادگان‌ها و اراضي حفاظت‌شده‌اي كه در خجير و سرخه‌حصار و كوير و ناي‌بند در اختيار اين ارگان‌ها قرار گرفته چه مي‌شود و آيا اين مناطق تخليه مي‌شود؟‌نجفي در پاسخ به اين پرسش‌ها گفت:‌ما اميدواريم كه اينطور باشد و بر مبناي اين بخشنامه، ديگر هيچ مانوري در مناطق ما اتفاق نيفتد، در عين حال به طور همزمان رايزني‌هايي هم با وزرات دفاع داشتيم، چون واگذاري زمين به نيروهاي نظامي يا استقرار‌هاي موقت يا واگذاري‌هاي دائمي از طريق وزرات دفاع صورت مي‌گيرد و به عنوان مثال در ارتباط با اراضي پارك ملي ناي‌بند قرار شده وسعت استقرار نيروهاي نظامي در اين منطقه به حداقل كاهش يابد. وي افزود:‌ در مورد پارك ملي كوير هم پيشنهاد ما جابه‌جايي نيروهاست اما هنوز به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم و در حال مذاكره هستيم. وي خاطرنشان ساخت‌: ‌انصافا ستاد كل نيروهاي مسلح همكاري خوبي با محيط زيست داشته و وقتي قرار شد گردش كار اين جلسات براي فرماندهي ستاد تهيه شود سردار نقدي شخصا مسائل زيست‌محيطي را لحاظ كردند و مورد توجه قرار دادند.

واكنش نجفي به رخدادهاي اخير در پارك ملي سرخه‌حصار

عبور خط لوله نفت ري - قوچك از قلب پارك ملي سرخه‌حصار آن هم با موافقت سازمان محيط زيست و سپس ممانعت اين سازمان، پرسش ديگر خبرنگار اعتماد ملي از نجفي بود. نجفي گفت: <متاسفانه علي‌رغم همه تلا‌ش‌هاي ما در سازمان، موفق به لغو اين موضوع نشديم و با اينكه يك‌سال و نيم مقاومت كرديم باز هم اين پروژه عملياتي شد.> اين در حالي است كه روزنامه اعتماد ملي 14 ماه پيش، در مهرماه سال گذشته، در گزارشي اعلا‌م كرده بود كه مجوز اين پروژه توسط معاون انساني سازمان محيط زيست صادر شده و رئيس سازمان محيط زيست هم با آن موافقت كرده است، اما امروز همين سازمان با پروژه مخالفت مي‌كند و نكته قابل توجه اينكه اداره كل محيط زيست استان تهران كه در يك‌قدمي پارك ملي سرخه‌حصار است تا دو ماه حتي خبر نداشته كه در منطقه‌اش تا 11 كيلومتر لوله‌گذاري شده است.

نجفي مي‌گويد: <من در آن زمان در سازمان محيط زيست نبودم و موافقتي هم نكردم و بعد هم خيلي تلا‌ش كردم كه حداقل احداث سازه را در مسير خط لوله به حداقل برسانيم و چند پيشنهاد داديم كه خط لوله را از داخل پارك به سمت حاشيه يا بيرون ببريم ولي مورد قبول واقع نشد و پروژه شروع شد تا اينكه اداره كل محيط زيست استان تهران دو ماه بعد موضوع را گزارش كرد كه به محض اطلا‌ع به دليل تخريب‌هاي صورت‌گرفته متوقف‌شان كرديم اما متاسفانه كميسيون امور زيربنايي دولت مسير موردنظر وزارت نفت را تاييد كرده و مجددا پروژه از همين مسير ادامه خواهد يافت.>

لینک ها :

+ خبرگزاری فارس : احمدی نژاد هیچ خدمتی به ایران نکرد

/ 13 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آرش

همونطور كه در متن خبرها ديده ميشه، براي همه دستورالعملها راه فرار گذاشتن از جمله (...با گردش كار مستدل از اين ستاد كسب تكليف شود، ....اختلا‌ف به حداقل كاهش يابد، ...‌يگان‌ها مجبور به عبور و استقرار در اين مناطق هستند با اتخاذ تدابير ويژه ضايعات ناشي از اين حضور را به حداقل ممكن كاهش دهند ) . از اين دستورها زياد ديديم. كي عمل ميكنه؟

سيد محمد موسوی

سلام دوست عزیزبرحثب اتفاق به وبلاگتان بر خوردم زیبا بود حیفم آمئ بدون عرض سلام رفته باشم سالام یورولمیای قارادش یاشاسین بویوک تورکیستان

ُسپهر سلیمی

ادامه جواب به خرابه شام : البته اینکه می گوئید سازمانهای غیر دولتی هیچ کاری نکرده اند فکر می کنم تا حدود زیادی کم لطفی است و یا شاید ناشی از کم اطلاعی شما می باشد. صحبت از ستادهای انتخاباتی کردید ... هموطن گرامی دل بسیاری از این قضیه خون است ! اگر کمی بیشتر و بهتر به انتخابات های گذشته نگاه کنیم می بینیم که گروههای بسیاری بودند که از طرف بیت المال تغذیه می شدند ولی در انتخابات بر خلاف قانون و وظیفه ذاتی خود به دفاع از افرادی خاص پرداختند و در انتخابات ایفای نقش کردند. شاید دلیل همه این مشکلات این باشد که جامعه مدنی درایران در ابتدای راه قرار دارد. باید زندگی کردن و احترام به همدیگر و قانون را تجربه کنیم و بیاموزیم . به امید روزی که همه به قانون احترام بگذاریم و هر چیزی سر جای خودش باشد . ایرانی آزاد و سربلند آرزوی ماست یا حق

ُسپهر سلیمی

ادامه جواب به خرابه شام : به نظر من باید نظارت بر سازمانهای غیر دولتی بیش از گذشته باشد و از طرفی تا سازمان غیر دولتی مشکلی بوجود نیاورده و عمل اشتباهی انجام نداده با حرفهای غیر اصولی و بی پشتوانه آنها را مورد تهمت قرار ندهیم. متاسفانه عمل ناصوابی که طی دو سال گذشته شاهد آن بوده ایم اینست که به هر آنچه متعلق به گذشته است تهمت زده اند و فحش داده اند ، از تهمتهای مالی تا اخلاقی و ... ولی هیچگاه مصادیق آنرا معرفی نکرده اند و برای مثال هیچگاه نگفته اند فلان گروه مشکل دارد و در معدود مواردی هم که بطور مشخص اعلام کرده اند هیچگاه توسط مراجع قضایی و ذیصلاح ثابت نشده است.

ُسپهر سلیمی

در جواب خرابه شام : درود در مورد عدم فعالیت سازمانهای غیر دولتی و کم تحرکی آنها من هم با شما موافقم و در مطالب قبلی وبلاگم هم نوشتم ولی به این نکته توجه داشته باشید : حتماً بهتر از من می دانید که سازمان غیر دولتی نباید فعالیت سیاسی بکند ولی هر فردی مختار است که اندیشه های سیاسی خود را فارغ از سازمان غیر دولتی که در آن فعالیت می کند دنبال کند و اینکه اعضای سازمانهای غیر دولتی در ستادهای انتخاباتی فعالیت کنند عمل خلاف قانونی نیست و حتی افراد خود می توانند کاندیدا شوند. اینکه بخواهیم به بهانه حضور عده ای در ستاد ها اصل حضور سازمانهای غیر دولتی را زیر سوال ببریم کار درستی نیست . به قول معروف بخاطر چند تا کافر که در مسجد رو نمی بندن. مشکلی که سازمانهای غیر دولتی در کشور ما داشته اند و هنوز هم دارند این است که وابسته به دولت هستند و به عبارت صحیح تر دولت طوری با آنها رفتار می کند که آنها را وابسته به خود نگه دارد و مستحضر هستید که این روند در حال حاضر نیز ادامه دارد.

خرابه شام

خطاب به آقای سلیمی متشکرم از حضورتان و پاسخی که دادید جناب سلیمی این موضوع را جدی عرض کردم که تشکل های مدافع محیط زیست فعالیت جدی و ملموسی ندارند. نمونه من بعنوان یک شهروندی که حداقل در سطح متوسطی اخبار را دنبال می کنم کمتر چیزی دیده ام فعالیتهایتان تاثیر گذار نبوده! نمی خواهم خدای ناکرده توهینی کرده باشم! قصد حقیر شمردن کارهایتان را هم ندارم! در وضعیت نابسامان و دردناک محیط زیست کشورمان اول از همه خودم را مقصر می دانم! جناب سلیمی این را صادقانه عرض می کنم مقصر اول خودم هستم که با این همه ادعا کاری نکرده ام. اما بیایید واقعیت را قبول کنیم. مدعیان فعال در این عرصه هم کاری نکرده اند. واقعا چند درصد فعالین این عرصه برای این مبحث وقت می گذارند و نگاه تفریحی به قضیه ندارند؟ چند درصد برای ژست ، اهداف سیاسی و .... دنبال NGO ها حافظ محیط زیست نیستند؟ اگر هم می گویید بی اطلاعم ، خب آگاهم کنید!

صخره ی سبز

خوشحالم از اینکه به این موضوع پرداخته اید ،اعتقاد من اینست که جامعه ی ما نیاز به یک نهضت بزرگ فکری در زمینه محیط زیست دارد و باید در این زمینه فرهنگسازی کرد ،بر گزاری مانور در جنگل و قطع درختان سرخه حصار و......ناشی از نا آگاهی و نادانی کسانی است که در راس این امور هستند .

لاله

من خيلی به حيوونا علاقه دارم چکار کنم . اينقد دوستشون دارم که می خوام باهاشون زندگی کنم باهاشون ازدواج کنم تو چی می گی؟

ُسپهر سلیمی

در جواب خرابه شام : دوست عزیز و ناشناس ، با تمام انتقاداتی که به سازمانهای غیر دولتی وارد است ولی برای قضاوت باید شرایط را هم در نظر گرفت . این گروهها هیچ توان اجرایی خاصی ندارند و تنها می توانند از طریق بالا بردن سطح دانایی زیست محیطی جامعه به جنگ با طبیعت ستیزان بروند و البته بهتر از من می دانید که در این فرصت و زمان نمی توان از سازمانهایی که جوان هستند و اعضای نیز بسیار جوان هستند توقع فوق العاده ای داشت و کلاً مباحث فرهنگی زمان بر است. بهتر است بجای آنکه بگوییم که این سازمانها چکار کردند ، با خود بیندیشیم که اگر این گروهها نبودند چه اتفاقات دیگری می افتاد. موضع گیریها و تلاشهای این گروهها نقش نسبتا زیادی را در تصمیم گیریهای مدیران داشته است ، هر چند که متاسفانه در کشورهای در حال توسعه همیشه محیط زیست قربانی می شود . برای فعالیت سیاسی و ژست گرفتن ، احزاب و از آن بهتر شبه احزاب ! مکان بهتری است ، در این گروهها هم می توان به سیاست رسید ، هم به پول رسید، هم مدرک دانشگاهی گرفت ، هم به مشاغل سطح بالا رسید ... ولی در NGO ها از این خبرها نیست . اگر شما خبر دارید و گروهی را می شناسید معرفی کنید تا ما هم

ُسپهر سلیمی

ادامه جواب به خرابه شام : دیگر آنکه من هم با شما موافقم که اگر مشکلی هست بواسطه ضعف و کوتاهی تک تک ماست و بقولی از ماست که بر ماست. در مورد فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی ، متاسفانه آنها در اطلاع رسانی ضعف دارند ، امیدوارم در روزهای آتی در این مورد مطالبی بنویسم ولی فقط به همین نکته بسنده کنم که حتی اگر این گروهها هیچ کاری نکرده باشند ( که اینطور نیست) همین که تعداد زیادی جوان طبیعت دوست و یاور محیط زیست از درون آنها رشد کرده و وارد اجتماع شده اند ، خدمتی بزرگ و نعمتی گران است که بی شک در آینده ایران عزیز اثرگذار خواهند بود . توجه شما را به دیدن سایت گرین بلاگhttp://www.greenblog.ir جلب می کنم . بسیاری از این دوستان از اعضای فعال و نیمه فعال سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در سراسر کشور هستند که متاسفانه با فضای نا خوشایندی که این روزها برای سازمانهای غیر دولتی بوجود آمده ، رو به فضای مجازی آورده اند و اندیشه های سبز خود را در این مکان پرورش می دهند...