تبلیغات فراوان شهری در سفر استانی آقای احمدی نژاد به اصفهان

 

از دو روز گذشته اصفهان شاهد حضور آقای احمدی نژاد و هیئت همراه در استان اصفهان  است . انتظار می رفت با توجه به شعار های دولت در مورد ساده زیستی و مسائلی نظیر این ، تبلیغات شهری سفر ایشان در حد معمول و حتی کمتر از آن باشد. ولی در کمال تعجب تبلیغات صورت گرفته در سطح شهر اصفهان بسیار زیاد است و حتی می توان گفت میزان این تبلیغات از تبلیغات انجام گرفته در دوران انتخابات ریاست جمهوری ایشان بیشتر است ضمن اینکه تبلیغات به شکلی است که بجای بیان دستاوردهای دولت ، بیشتر جنبه شعاری دارد.

در برخی از میدانهای شهر بیش از 7-8 پارچه و بنر نصب شده است . با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری جا دارد مدیران عالیرتبه دولت نسبت به تبلیغات زیاد انجام شده توسط دستگاههای دولتی استان واکنش نشان دهند و اجازه ندهند به شعارهای دولت در مورد ساده زیستی و صرفه جویی خدشه ای وارد شود. گمان می کنم برخی مدیران شهری قصد دارند شعار ساده زیستی دولت را زیر سوال ببرند و با تبلیغات فراوان ، متنوع و پرخرج طوری وانمود کنند که این سفر برای تبلیغات بوده است .

ضمن اینکه برای جبران مافات و جلوگیری از اسراف می توان پیشنهاد داد که ستاد خودجوش و مردمی رایحه خوش خدمت بنرها و پارچه های تبلیغاتی موجود در شهر را خریداری کند و آنها را در انتخابات آینده مورد استفاده قرار دهد ، بی شک کیفیت و کمیت تبلیغات موجود در شهر برای انتخابات آینده کفایت می کند.

/ 0 نظر / 9 بازدید