اصل پنجاهم قانون اساسی

اصل پنجاهم قانون اساسی:

حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی

رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی میگردد.از اینرو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،ممنوع است

   

/ 1 نظر / 9 بازدید

اگر مایل هستید سرپرستی یک گربه خانگی 5 ساله ی بهدتشتی و واکسن زده و شناسنامه دار و زیبا را داشته باشید با شماره تلفن 77928630 تماس بگیرید و شماره تان را روی تلفن منشی بگذارید تا جهت فرستادن عکس گربه و گفتگو اقدام شود.